RAMVERK FÖR SAMVERKAN Ger förbättrad krisberedskap

Ramverk för samverkan

Sjöland&Thyselius var projektledare och verksamhetsutvecklare vid inventering av ramverk för samverkan inom krisberedskap

Uppdraget innebar att ta fram förutsättningar för utveckling av ett nationellt ramverk för att stödja koordinerade beslut i krisberedskapssystemet. Det resulterade i ett förslag på uppdelning av kundens ansvar i olika roller. Dessutom togs ett förslag med principer för informationsdelning fram. Förslaget förenklade informationsdelning för användarna genom att göra en gemensam kategorisering av informationen i olika nivåer. Därmed kan informationsdelningen ske på ett förutsägbart och enklare sätt.

Projektet gjorde en inventering av de ramverk som skulle kunna användas som gemensam grund för informationsdelning för att stödja koordinerade beslut. Därefter togs ett förslag på ett övergripande verksamhetsramverk fram för att kunna styra utvecklingen av krisberedskapssystemet över tiden. Verksamhetsramverket gav den gemensamma grunden för hur krisberedskap ska hanteras och de övergripande principerna.

Ramverket utgår från principerna i det svenska samhällsskicket med aktörer som agerar självständigt under eget ansvar. Med samhällsskick avses de principer och lagar som ligger till grund för hur samhället som helhet är utformat. För att identifiera och förstå vilka regler som behövs för ett verksamhetsramverk för krisberedskapssystemet behövs en gemensam förståelse för begreppet kris. Uppdraget levererade en rapport som var en av grunderna i större projekt för ledning och samverkan.

 

Ramverk för samverkan
KONTAKTPERSON
Gunilla Rydberg
Gunilla Rydberg