UTBILDNINGSSYSTEM Kostnadseffektiva lösningar för utbildning och träning

Utbildningssystem

Vi arbetar med hela processen för att tillgodose ett utbildnings- eller träningsbehov; från att identifiera behovet i fråga, till att skapa lösningar och utvärdera träning av individer och team

Våra kunders utbildningsmål och krav på användbarhet är utgångspunkten när vi tar fram kostnadseffektiva lösningar. Vår spetskompetens är träningssimulatorer för komplicerade tekniska system, miljöer och verksamheter.

Inom utbildningssystem är våra tre fokusområden utbildningsanalys, systemutformning och upphandlingsstöd samt utveckling och drift. För vissa kunder arbetar vi inom alla tre områden, andra kunder anlitar oss till exempel enbart för utveckling och drift eller för att analysera ett utbildningsbehov.

Behovsanalyser

Utbildnings- och träningsbehov uppstår kontinuerligt när nya system tas i bruk, rutiner eller omvärld förändras. För att identifiera och precisera dessa nya utbildningsbehov använder vi Training Needs Analysis (TNA).

TNA är en analysmetod som syftar till att hitta kostnadseffektiva utbildningslösningar och säkerställer att föreslagen lösning hänger ihop med det identifierade behovet och verksamhetsmålen.

I grunden handlar det om att förstå verksamhetens krav på kompetens hos individer och team och att hitta de utbildningssatsningar som ger störst effekt, utifrån en ofta begränsad ekonomi. Vi genomför TNA anpassad till svenska förhållanden men baserad på internationella handböcker och riktlinjer.

Systemarbete och upphandling

Genomförande av en större utbildningssatsning är ett stort åtagande för en organisation och ofta krävs specialistkompetens och erfarenheter som ligger utanför den ordinarie verksamheten eller kärnkompetensen.

Vi hjälper våra kunder att ta fram nödvändiga kravspecifikationer och upphandlingsdokument. Vi bidrar även med att i tidiga skeden analysera krav med syfte att definiera tjänsten eller produkten som ska köpas in och lägga upp strategin för upphandlingen.

Under senare skeden hjälper vi kunden med uppföljning och aktiv styrning av projektet. Här får kunden nytta av att Sjöland&Thyselius behärskar de aktiviteter som krävs för framtagning av utbildningssystem ”från ax till limpa”, såsom projektledning, kravanalys, systemarkitektur, systemdesign, systemutveckling, validering och verifiering.

Kreativa lösningar

Vi utvecklar även utbildnings- och träningshjälpmedel, till exempel med hjälp av simuleringsteknik.

Sjöland&Thyselius har de avgörande specialistkompetenser som krävs vid utveckling av utbildningssystem, såsom kravanalys, arkitektur & design, modellering och simulering, visualisering, distribuerad simulering och interoperabilitet. Flera av våra konsulter har lång praktisk erfarenhet av utbildning och träning med hjälp av simulatorer.

Med en tydlig kravställning och väl definierade utbildningsmål kan effektiva simulatorer åstadkommas med förhållandevis små resurser. Ett exempel på det är träningshjälpmedlet FlightBook för flygplan SK 60 som i princip är en komplett flygsimulator där vi byggde vidare på teknologi ursprungligen utvecklad för kommersiella spel.

Även när vi inte utvecklat själva kan vi hjälpa kunden att driftsätta och integrera det inköpta systemet – det kan röra sig om allt från enkla utbildningshjälpmedel till fullskaliga simulatoranläggningar.

Referensuppdrag
FlightBook SK60
Systemarbete träningssimulator

Utbildningssystem
KONTAKTPERSON
Mattias Larsson
Mattias Larsson