ARKITEKTUR & KRAVSTÄLLNING Spårbar systemlösning med rätt kvalitet

Arkitektur & kravställning

Grunden för framgångsrik system- och verksamhetsutveckling är tydliga krav och genomtänkt arkitektur

Kravställning och kravhantering

Vi hjälper våra kunder med att, utifrån verksamhetens och intressenters behov, definiera tydliga krav på lösningens funktion, prestanda, arkitektur, gränssnitt och användbarhet. Våra konsulter är rutinerade och vana att arbeta systematiskt med analys av verksamhetsbehov och krav på tekniska system. Våra konsulter definierar krav som är spårbara, realiserbara och att möjliga att verifiera. Vi arbetar även med strukturerad ändringshantering under projektgenomförandet. Vi har konsulter som är certifierade kravanalytiker i enlighet med IREB © och med erfarenhet av de vanligaste kravhanteringsverktygen på marknaden såsom DOORS®.

Arkitektur och systemutformning

Våra konsulter har lång erfarenhet av att utforma och specificera systemlösningar utifrån funktionella krav, tekniska krav och designregler. S&T har samlat erfarenhet inom arkitektur sedan starten 1989 och samarbetar med IASA och därmed med världens ledande IT-arkitekter.

Vi hjälper våra kunder att utvärdera alternativ och välja produkter och delsystem som sedan integreras till en lösning som uppfyller ställda krav. Systemlösningen dokumenteras i tekniska specifikationer, designbeskrivningar och gränsytespecifikationer. Vi arbetar även med definition och uppföljning av verksamhetsåtaganden vid system- och produktutveckling. Vi tar hänsyn till alla skeden av systemets livscykel vid utformning av systemlösningar och kan tillhandahålla nödvändiga specialistkompetenser inom, t ex systemsäkerhet, luftvärdighet, kvalitet, teknisk information och användbarhetsdesign.

Beställarkompetens

S&T arbetar ofta som tekniska experter på uppdrag av beställare av stora system med uppföljning och styrning av leverantörer av produkter och delsystem. I dessa uppdrag drar vi nytta av vår stora erfarenhet av affärsmässiga och kommersiella frågor vid anskaffning av system och genomförande av integration och produktutveckling.

Vi är vana användare av modelleringsverktyg, såsom Enterprise Architect och Qualiware Lifecycle Manager för att nämna ett par exempel.

Tjänster och roller

Exempel på leveranser inom detta område är olika typer av kravdokument såsom intressentkravspecifikationer, system- och produktspecifikationer, systemarkitektur, designbeskrivningar, gränsytespecifikationer, marknadsundersökningar, konceptutvärderingar, prototyputveckling och verksamhetsåtagandespecifikationer.

Våra konsulter arbetar typiskt i roller som verksamhetsarkitekter, lösningsarkitekter och systemarkitekter.

Referensuppdrag
Kravanalys radarsystem

KONTAKTPERSON
Mattias Larsson
Mattias Larsson